شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان دیدار امام جمعه شازند با شهردار آستانه به یکی از دوستانتان دارید :