دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند

شهردار واعضای شورای اسلامی شهر آستانه با رجبی فرماندار شهرستان شازند دیدارو گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۹

تجلیل شهردار آستانه از اعضای شورای اسلامی شهر آستانه

تجلیل شهردار آستانه از اعضای شورای اسلامی شهر آستانه

تجلیل و قدرانی شهردار آستانه از اعضای شورای اسلامی شهر آستانه به مناسبت روز ملی شوراها

تاریخ انتشار : شنبه، ۱۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹

مرحله هفتم ضد عفونی شهر آستانه توسط شهرداری انجام شد

مرحله هفتم ضد عفونی شهر آستانه توسط شهرداری انجام شد

نیروهای شهرداری  آستانه برای هفتمین بار کلیه معابر شهری و ادارات سطح شهر را ضد عفونی و گند زدایی کردند.

تاریخ انتشار : شنبه، ۹ فروردین، ۱۳۹۹

عزم جدی شهرداری و شورای اسلامی شهر آستانه در مقابله با انتشار ویروس کرونا

عزم جدی شهرداری و شورای اسلامی شهر آستانه در مقابله با انتشار ویروس کرونا

شهرداری آستانه   با تمام توان خود جهت مقابله با انتشار ویروس کرونا  اقدام کرده است  

تاریخ انتشار : سه شنبه، ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸

برگزاری جشن بزرگ میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)

برگزاری جشن بزرگ میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)

جشن بزرگ میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر آستانه برگزار شد.

تاریخ انتشار : شنبه، ۲۶ بهمن، ۱۳۹۸

راهپیمایی مردم غیور شهر آستانه در محکومیت ترور شهید قاسم سلیمانی

راهپیمایی مردم غیور شهر آستانه در محکومیت ترور شهید قاسم سلیمانی

مردم شهر آستانه عصر روز جمعه در محکومیت ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی راهپیمایی کردند.

تاریخ انتشار : شنبه، ۱۴ دی، ۱۳۹۸

سلام بر شهدا

سلام بر شهدا

انا لله وانا الیه راجعون

تاریخ انتشار : شنبه، ۱۴ دی، ۱۳۹۸

مراسم تجلیل از بازنشسته شهرداری آستانه

مراسم تجلیل از بازنشسته شهرداری آستانه

با حضور شهردار و جمعی از کارکنان شهرداری از پرسنل بازنشسته شهرداری تقدیر بعمل آمد.

تاریخ انتشار : شنبه، ۴ آبان، ۱۳۹۸

شهردار آستانه از آتش نشانان تجلیل کرد

شهردار آستانه از آتش نشانان تجلیل کرد

مراسم تجلیل از آتش نشانان به مناسبت روز آتش نشانی وایمنی با حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر آستانه برگزار شد.

تاریخ انتشار : یکشنبه، ۷ مهر، ۱۳۹۸

حضور شهردار آستانه در مراسم اغاز سال تحصیلی جدید

حضور شهردار آستانه در مراسم اغاز سال تحصیلی جدید

سید جلال یعقوبی شهردار آستانه ،همزمان با سراسر کشور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه شهید مطهری آستانه حضورداشت.

تاریخ انتشار : دوشنبه، ۱ مهر، ۱۳۹۸

جلسه هم اندیشی شهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با رئیس جدید دانشگاه آزاد استان مرکزی

جلسه هم اندیشی شهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با رئیس جدید دانشگاه آزاد استان مرکزی

شهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با دکتر کلانتری رئیس جئید ئانشگاه آزاد استان مرکزی دیدار و گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۲۷ شهریور، ۱۳۹۸

دیدار شهردار استانه ازاورژانس 115آستانه

دیدار شهردار استانه ازاورژانس 115آستانه

سید جلال یعقوبی، شهردار آستانه به همراه عرب فرماندارشازند از  اورژانس 115 آستانه دیدار کردند

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۲۷ شهریور، ۱۳۹۸

پایان عملیات زیر سازی کوچه مفتح4

پایان عملیات زیر سازی کوچه مفتح4

عملیات جدولگذری و زیر سازی کوچه مفتح 4 به اتمام رسید.

تاریخ انتشار : پنجشنبه، ۷ شهریور، ۱۳۹۸

برگزاری جشنواره عسل در شهر آستانه

برگزاری جشنواره عسل در شهر آستانه

اولین دوره جشنواره عسل با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر آستانه برگزار شد.

تاریخ انتشار : شنبه، ۲ شهریور، ۱۳۹۸

همایش پیاده روی بانوان در شهر آستانه برگزار شد

همایش پیاده روی بانوان در شهر آستانه برگزار شد

همایش پیاده روی و ورزش صبحگاهی ویژه بانوان با همکاری شهرداری آستانه برگزار شد.

تاریخ انتشار : شنبه، ۲۶ مرداد، ۱۳۹۸

اجرای پروژه کمربندی امام حسین (ع)شهر آستانه

اجرای پروژه کمربندی امام حسین (ع)شهر آستانه

پروژه کمربندی  امام حسین (ع) شهر آستانه  در حال اجرا می باشد.

تاریخ انتشار : سه شنبه، ۸ مرداد، ۱۳۹۸

اجرای سنگ فرش پیاده رو ها شهر آستانه

اجرای سنگ فرش پیاده رو ها شهر آستانه

اجرای سنگ فرش پیاده روهای شهر آستانه آغاز شد.

تاریخ انتشار : یکشنبه، ۶ مرداد، ۱۳۹۸

جلسه بررسی ترافیک شهر آستانه

جلسه بررسی ترافیک شهر آستانه

جلسه بررسی ترافیک شهر آستانه و مرمت امامزادگان حضرت سهل بن علی (ع) در دفتر شهردار برگزار گردید.

تاریخ انتشار : سه شنبه، ۱ مرداد، ۱۳۹۸

برگزاری جشن بزرک دهه کرامت در شهر آستانه

برگزاری جشن بزرک دهه کرامت در شهر آستانه

به مناسب  ایام مقدس دهه کرامت جشن بزرگ فرهنگی،هنری توسط شهرداری در پارک حرم برگزار شد.

تاریخ انتشار : شنبه، ۲۲ تیر، ۱۳۹۸

غبار روبی امامزادگاه شهر آستانه با حضور شهردار

غبار روبی امامزادگاه شهر آستانه با حضور شهردار

 سید جلال یعقوبی شهردار آستانه  در غبار روبی و عطر افشانی امامزادگاه واجب التعظیم شهرآستانه حضور داشت.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۵ تیر، ۱۳۹۸

بازدید شهردار وا عضای شورای اسلامی شهر آستانه از سطح شهر

بازدید شهردار وا عضای شورای اسلامی شهر آستانه از سطح شهر

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر آستانه از سطح شهر بازدید کردند.

تاریخ انتشار : دوشنبه، ۳ تیر، ۱۳۹۸

آغاز پروژه جدولگذاری معابر شهر آستانه

آغاز پروژه جدولگذاری معابر شهر آستانه

 پروژه جدولگذاری معابر شهر آستانه با اعتبار بالغ بر دو میلیارد ریال آغاز شد.

تاریخ انتشار : یکشنبه، ۲ تیر، ۱۳۹۸

دیدار امام جمعه شازند با شهردار آستانه

دیدار امام جمعه شازند با شهردار آستانه

حجت الاسلام موسوی،امام جمعه شهر شازند با یعقوبی شهردار آستانه دیدار و گفتگو کرد.

تاریخ انتشار : شنبه، ۱ تیر، ۱۳۹۸

دیدار رئیس بنیاد شهید شهرستان شازند با شهردار آستانه

دیدار رئیس بنیاد شهید شهرستان شازند با شهردار آستانه

مولایی،رئیس بنیاد شهید شهرستان شارند با یعقوبی شهردار آستانه دیدار کرد.

تاریخ انتشار : سه شنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۸

ادامه کاشت گلهای فصلی در سطح شهر آستانه

ادامه کاشت گلهای فصلی در سطح شهر آستانه

کاشت انواع گلهای فصلی در سطح شهر ادامه دارد.

تاریخ انتشار : پنجشنبه، ۲۳ خرداد، ۱۳۹۸

جلسه بررسی مشکلات شهر استانه باحضور فرماندار شازند

جلسه بررسی مشکلات شهر استانه باحضور فرماندار شازند

جلسه بررسی مشکلات شهر آستانه با حضور عرب فرماندار شازند برگزار شد.

تاریخ انتشار : پنجشنبه، ۹ خرداد، ۱۳۹۸

دیدار مسئول حوزه یک بانک ملی با شهردار آستانه

دیدار مسئول حوزه یک بانک ملی با شهردار آستانه

حیدری ،مسئول حوزه یک بانک ملی به همراه رجبیان رئیس شعبه آستانه با شهردار آستانه دیدار کردند

تاریخ انتشار : سه شنبه، ۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۸

آغاز خط کشی معابر آستانه

آغاز خط کشی معابر آستانه

خط کشی معابر شهر آستانه توسط شهرداری آغاز شد

تاریخ انتشار : یکشنبه، ۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۸

آماده سازی سطح شهر جهت کاشت گل های فصلی

آماده سازی سطح شهر جهت کاشت گل های فصلی

آماده سازی سطح شهر آستانه توسط نیرو های زحمت کش خدمات شهر شهرداری جهت کاشت گلهای فصلی در بلوار امام حسین (ع)

تاریخ انتشار : شنبه، ۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۸

حضور شهردار آستانه در تشییع شهید غلامرضا رفیعی

حضور شهردار آستانه در تشییع شهید غلامرضا رفیعی

سید جلال یعقوبی ،شهردار آستانه در مراسم تشییع  پیکرمطهرشهید غلامرضا رفیعی شرکت کرد

تاریخ انتشار : پنجشنبه، ۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۸

جلسه هماهنگی برنامه های ماه مبارک رمضان

جلسه هماهنگی برنامه های ماه مبارک رمضان

جلسه هماهنگی برنامه های ماه مبارک رمضان با حضور شهردار آستانه برگزار شد.

تاریخ انتشار : سه شنبه، ۱۷ اردیبهشت، ۱۳۹۸

انتقال گل های گلخانه شهرداری به گلدان

انتقال گل های گلخانه شهرداری به گلدان

کلیه گلهای گلخانه شهرداری آستانه به گلدان انتقال یافت.

تاریخ انتشار : دوشنبه، ۱۶ اردیبهشت، ۱۳۹۸

9اردیبهشت ماه ،روز شوراها گرامی باد

9اردیبهشت ماه ،روز شوراها گرامی باد

نهم اردیبهشت ماه،روز ملی شوراهای اسلامی گرامی باد

تاریخ انتشار : دوشنبه، ۹ اردیبهشت، ۱۳۹۸

پخش 2500 تن آسفالت در سطح شهر آستانه

پخش 2500 تن آسفالت در سطح شهر آستانه

از ابتدای سال جاری تاکنون 2500 تن آسفالت در سطح شهر آستانه پخش شده است.

تاریخ انتشار : یکشنبه، ۸ اردیبهشت، ۱۳۹۸

شرکت شهردار آستانه در همایش استانی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

شرکت شهردار آستانه در همایش استانی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

سید جلال یعقوبی،شهردار آستانه در اولین همایش استانی پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی که در شهر هندودر برگزار شد شرکت کرد.

تاریخ انتشار : پنجشنبه، ۵ اردیبهشت، ۱۳۹۸

دیدار صمیمی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر آستانه با پرسنل شهرداری

دیدار صمیمی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر آستانه با پرسنل شهرداری

شهردارو اعضای شورای اسلامی شهر آستانه با پرسنل شهرداری دیدار و گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : یکشنبه، ۲۵ فروردین، ۱۳۹۸

خجسته اعیاد شعبانیه گرامی باد

خجسته اعیاد شعبانیه گرامی باد

خجسته اعیاد شعبانیه گرامی باد

تاریخ انتشار : سه شنبه، ۲۰ فروردین، ۱۳۹۸

نشست شهردار استانه با مهندس ابراهیمی نماینده شهرستان شازند

نشست شهردار استانه با مهندس ابراهیمی نماینده شهرستان شازند

 نشست سید جلال یعقوبی،شهردار آستانه با مهندس ابراهیمی نماینده شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار : یکشنبه، ۱۱ فروردین، ۱۳۹۸

حضور فرماندار شازند در محل انباشت آب ورودی شهر آستانه

حضور فرماندار شازند در محل انباشت آب ورودی شهر آستانه

مصطفی عرب،فرماندارشهرستان شازند در محل انباشت آب ورودی شهر آستانه حضور یافت و دستورات لازم را به ادارات مربوطه صادر کرد

تاریخ انتشار : پنجشنبه، ۸ فروردین، ۱۳۹۸

کاشت نهال توسط شهردار

کاشت نهال توسط شهردار

همزمان با هفته منابع طبیعی،سید جلال یعقوبی شهردار آستانه به همراه اعضای شورای اسلامی و امام جمعه شهر  آستانه نهال کاشتند

تاریخ انتشار : پنجشنبه، ۱۶ اسفند، ۱۳۹۷

اهدای لوح تقدیر میلاد حضرت فاطمه (س)و روز زن از سوی شهردار

اهدای لوح تقدیر میلاد حضرت فاطمه (س)و روز زن از سوی شهردار

همزمان با میلادحضرت فاطمه سلام اله علیها سید جلال یعقوبی شهردار آستانه با اهدائ لوح تقئیر از بانوان این شهرداری این روز خجسته را به آنان تبریک گفت .....

تاریخ انتشار : سه شنبه، ۷ اسفند، ۱۳۹۷

جلسه بررسی مشکلات ورودی شهر آستانه

جلسه بررسی مشکلات ورودی شهر آستانه

جلسه بررسی مسائل و مشکلات ورودی شهر آستانه در دفتر شهردار برگزار شد.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۲۴ بهمن، ۱۳۹۷

دیدار شهردار آستانه با استاندار مرکزی

دیدار شهردار آستانه با استاندار مرکزی

شهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با استاندار مرکزی دیدار و گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : پنجشنبه، ۱۱ بهمن، ۱۳۹۷

برگزاری جلسه هماهنگی دهه مبارک فجر

برگزاری جلسه هماهنگی دهه مبارک فجر

جلسه هماهنگی برنامه های دهه مبارک فجر با حضور شهردار آستانه در دفتر امام جمعه این شهر برگزار شد.

تاریخ انتشار : دوشنبه، ۸ بهمن، ۱۳۹۷

تسلیت ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی

تسلیت ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی

ارتحال عالم ربانی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان،آیت الله هاشمی شاهرودی را به پیشگاه امام عصر(عج) و مقام معظم رهبری تسلیت عرض نموده و  رحمت و رضوان الهی رابرای ایشان از خداوند متعال خواستاریم.

تاریخ انتشار : سه شنبه، ۴ دی، ۱۳۹۷

شرکت شهردار آستانه در جلسه کمیسیون ماده 5

شرکت شهردار آستانه در جلسه کمیسیون ماده 5

شهردار آستانه ئر کمیسیون ماده 5 که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد شرکت داشت.

تاریخ انتشار : سه شنبه، ۴ دی، ۱۳۹۷

حضور شهردار آستانه در جشن بزرگداشت روز جهانی معلولین

حضور شهردار آستانه در جشن بزرگداشت روز جهانی معلولین

سید جلال یعقوبی ،شهردار آستانه در جشن بزرگداشت  روز جهانی معلولین که در سالن امفی تئاتر کتابخانه شهر آستانه برگزار شد حضور داشت.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۱۴ آذر، ۱۳۹۷

جلسه مشترک مدیر کل دفترامور شهری استانداری با شهردار و شورای اسلامی شهر آستانه

جلسه مشترک مدیر کل دفترامور شهری استانداری با شهردار و شورای اسلامی شهر آستانه

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی با شهردار و شورای اسلامی شهر آستانه دیدار و گفتگو کرد.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۷ آذر، ۱۳۹۷

بازدید شهردار آستانه از کتابخانه عمومی حضرت امیر المومنین(ع)

بازدید شهردار آستانه از کتابخانه عمومی حضرت امیر المومنین(ع)

شهردار آستانه از کتابخانه عمومی حضرت امیر المومنین (ع)این شهر بازدید کرد.

تاریخ انتشار : سه شنبه، ۲۹ آبان، ۱۳۹۷

جلسه هماهنگی و آمادگی شهرداری آستانه در خصوص مدیریت فصل سرما

جلسه هماهنگی و آمادگی شهرداری آستانه در خصوص مدیریت فصل سرما

جلسه هماهنگی و آمادگی شهرداری آستانه  درخصوص مدیریت فصل سرما برگزار شد.

تاریخ انتشار : پنجشنبه، ۲۴ آبان، ۱۳۹۷

شهادت امام حسن عسگری(ع)تسلیت باد

شهادت امام حسن عسگری(ع)تسلیت باد

شهادت مظلومانه یازدهمین پیشوای شیعیان جهان،حضرت امام حسن عسگری (ع) را به پیشگاه فرزند غائبشان امام عصر،حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و پیشوایان آن امام همام تسلیت و تعزیت عرض می نمایم

تاریخ انتشار : پنجشنبه، ۲۴ آبان، ۱۳۹۷

پیام تبریک شهردار آستانه به مناسبت هفته کتاب

پیام تبریک شهردار آستانه به مناسبت هفته کتاب

سید جلال یعقوبی،شهردار آستانه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی پیام صادر کرد.

تاریخ انتشار : پنجشنبه، ۲۴ آبان، ۱۳۹۷

برگزاری جلسه مشترک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر آستانه

برگزاری جلسه مشترک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر آستانه

جلسه مشترک شهردار،اعضای شورای اسلامی شهر آستانه و امام جمعه محترم شهر آستانه در محل سالن جلسات شورا برگزار شد.در این نشست در خصوص مسائل شهر بحث و تبادل نظر شد.

تاریخ انتشار : یکشنبه، ۲۰ آبان، ۱۳۹۷

برگزاری جلسه هماهنگی مراسم رحلت حضرت رسول اکرم (ص)در شهرداری آستانه

برگزاری جلسه هماهنگی مراسم رحلت حضرت رسول اکرم (ص)در شهرداری آستانه

جلسه هماهنگی مراسم رحلت حضرت رسول اکرم (ص)و شهادت امام حسن مجتبی (ع)و شهادت امام رضا (ع) در شهرداری آستانه برگزار شد.

تاریخ انتشار : سه شنبه، ۱۵ آبان، ۱۳۹۷

همایش پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در شهر آستانه

همایش پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در شهر آستانه

همایش پیاده روی عاشقان و جاماندگان اربعین حسینی شهرستان شازند با حضور فرماندارشازند،شهردار آستانه و مسولین شهرستانی برگزار شد.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۹ آبان، ۱۳۹۷

حضور شهردار آستانه در انتخابات شورای دانش آموزی

حضور شهردار آستانه در انتخابات شورای دانش آموزی

شهردار آستانه در انتخابات  شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه فاطمیه آستانه شرکت کرد.

تاریخ انتشار : سه شنبه، ۱ آبان، ۱۳۹۷

شهردار آستانه با فرمانده نیروی انتظامی شازند دیدار و گفتگوگرد.

شهردار آستانه با فرمانده نیروی انتظامی شازند دیدار و گفتگوگرد.

به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی،شهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با سرهنگ سلگی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شازند دیدار و گفتگو کرئند.

تاریخ انتشار : سه شنبه، ۱۷ مهر، ۱۳۹۷

اولین همایش دوچرخه سواری در آستانه برگزار شد

اولین همایش دوچرخه سواری در آستانه برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس اولین همایش دوچرخه سواری ویژه بانوان در شهر آستانه برگزار شد.

تاریخ انتشار : پنجشنبه، ۵ مهر، ۱۳۹۷

حضور شهردار در جلسه هماهنگی ساماندهی گنبد امامزاده سهل بن علی(ع) شهر آستانه

حضور شهردار در جلسه هماهنگی ساماندهی گنبد امامزاده سهل بن علی(ع) شهر آستانه

سید جلال یعقوبی شهردار آستانه در جلسه هماهنگی ساماندهی گنبد امامزاده سهل بن علی(ع) شهر آستانه که به ریاست استاندار مرکزی برگزار شد شرکت کرد.

تاریخ انتشار : دوشنبه، ۲ مهر، ۱۳۹۷

حضور شهردار آستاته در مراسم بازگشایی مدارس سال تحصیلی جدید

حضور شهردار آستاته در مراسم بازگشایی مدارس سال تحصیلی جدید

مراسم نمادین زنگ مهر در مدرسه ابتدای وزیری شهر آستانه با حضور شهردار و رئیس شورای شهر آستانه به صدا در آمد.

تاریخ انتشار : یکشنبه، ۱ مهر، ۱۳۹۷

دیدار شهردار آستانه با عرب فرماندار شهرستان شازند

دیدار شهردار آستانه با عرب فرماندار شهرستان شازند

سید جلال یعقوبی شهردار آستانه به همراه اعضای شورای اسلامی شهر آستانه با عرب فرماندار شازند دیدار و گفتگو کرئند.

تاریخ انتشار : یکشنبه، ۱ مهر، ۱۳۹۷

دیدار شهردار استانه با خانواده شهدا

دیدار شهردار استانه با خانواده شهدا

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس شهردار آستانه با خانواده شهدا دیدار و گفتگو کرد.

تاریخ انتشار : یکشنبه، ۱ مهر، ۱۳۹۷

حضور استاندار مرکزی در اجتماع بزرگ عاشورایان شهر آستانه

حضور استاندار مرکزی در اجتماع بزرگ عاشورایان شهر آستانه

ظهر روزعاشورا همزمان با سراسر کشور سید علی آقازاده،استاندار مرکزی به همراه مصطفی عرب فرماندار شهرستان شازند وجمعی از معاونین خود در کنار مردم شهر آستانه و هیت های عزاداری در مراسم سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین(ع) به سوگواری و عزاداری پرداخت.

تاریخ انتشار : جمعه، ۳۰ شهریور، ۱۳۹۷

دیدار شهردار استانه ازحجاج بیت الله الحرام

دیدار شهردار استانه ازحجاج بیت الله الحرام

شهردار آستانه به همراه مسولین شهرستان از جانباز این شهر که به سفر معنوی مکه مکرمه و مدینه منوره تشرف یافتند دیدار کرد.

تاریخ انتشار : سه شنبه، ۲۷ شهریور، ۱۳۹۷

دیدار شهردار و شورای اسلامی آستانه با فرماندار شازند

دیدار شهردار و شورای اسلامی آستانه با فرماندار شازند

شهردار  و اعضای شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شارند دیدار کردند.

تاریخ انتشار : دوشنبه، ۱۲ شهریور، ۱۳۹۷

شهردار جدید آستانه معرفی شد

شهردار جدید آستانه معرفی شد

مراسم معارفه  شهردار جدید آستانه با حضور حمید حیدری مدیر کل دفتر امور شهری و  شوراهای استانداری ،  میرزایی فرماندار شهرستان شازند،و ائمه جمعه شهرستان شازند در محل سالن جلسات شهرداری آستانه برگزار شد.

تاریخ انتشار : یکشنبه، ۷ مرداد، ۱۳۹۷

مردم شهر آستانه در واکنش به عهد شکنی و خروج امریکا از برجام راهپیمایی کردند

مردم شهر آستانه در واکنش به عهد شکنی و خروج امریکا از برجام راهپیمایی کردند

مردم انقلابی و ولایتمدار شهر آستانه،همزمان با سراسر کشور در واکنش به عهد شکنی و خروج آمریکا از برجام راهپیمایی کردند

تاریخ انتشار : شنبه، ۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۷

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

 شهرداری آستانه به استناد مجوز شماره 981/آ/ش مورخ 96/11/12 شورای اسلامی شهر آستانه در نظر دارد امورات مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز جمع آوری زباله و تنظیفات شهری/ کشتارگاه/ غسالخانه/و بهشت زهرا را به مدت یکسال به شرکتهای واجد الشرایط و دارای توان مالی و مورد تائید اداره کار و رفاه اجتمائی واگذار نماید . لذا از شرکتهایی که در این زمینه دارای تخصص و تجربه کافی میباشند دعوت به عمل می آید از تاریخ 96/11/26 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/12/20 جهت خرید اسناد و تحویل پاکت قیمت پیشنهادی به دبیر خانه شهرداری مراجعه  و رسید اخذنمایند یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن همراه 09188494648 و تلفن ثابت 08638432480 با واحد مالی تماس حاصل نمائید زمان بازگشائی پاکتهای رسیده راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 96/12/21 در  محل شهرداری میباشد   آدرس :آستانه خ شهید بهشتی شهرداری آستانه  

تاریخ انتشار : پنجشنبه، ۳ اسفند، ۱۳۹۶

دو شهید گمنام در جوار امامزادگان شهر آستانه تشییع و تدفین شدند

دو شهید گمنام در جوار امامزادگان شهر آستانه تشییع و تدفین شدند

مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام با شکوه هر چه تمام تر و با حضور مردم و مسولین در شهر آستانه برگزار شد

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۲ اسفند، ۱۳۹۶

مزایده جایگاه سی ان جی

مزایده جایگاه سی ان جی

جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ 96/10/20 لغایت پایان وقت اداری  روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 به  واحد مالی مراجعه یا با  شماره تلفن  09188484648 یا با تلگرام خط اعلام شده اطلاعات بیشتر را کسب نمائید زمان بازگشائی روز پنج شنبه مورخ 96/11/12 راس ساعت 10 صبح در محل شهرداری  

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۲۰ دی، ۱۳۹۶

شهردار آستانه معرفی شد

شهردار آستانه معرفی شد

مراسم  معارفه شهردار جدید آستانه با حضور قربانی مدیر کل دفتر شهری و  شوراهای استانداری مرکزی،میرزایی فرماندار شازند و حضور ائمه جمعه شازند و آستانه  برگزار شد.

تاریخ انتشار : پنجشنبه، ۲۳ آذر، ۱۳۹۶

برگزاری جلسه تعامل شهرداری با نیروی انتظامی

برگزاری جلسه تعامل شهرداری با نیروی انتظامی

جلسه مشترک بین شهرداری و نیروی انتظامی شهر آستانه جهت نصب علائم ترافیکی مقابل امامزاده سهل بن علی (ع)برگزار شد.

تاریخ انتشار : سه شنبه، ۱۶ آبان، ۱۳۹۶

برگزاری راهپیمایی 13 آبان

برگزاری راهپیمایی 13 آبان

مسولین و مردم انقلابی شهر آستانه به ویژه دانش آموزان و دانشجویان مراسم راهپیمایی یوم اله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را همزمان با نقاط مختلف کشور با شکوه هرچه بیشتر برگزار کردند.

تاریخ انتشار : یکشنبه، ۱۴ آبان، ۱۳۹۶

ثبت مرخصی تاکسی

ثبت مرخصی تاکسی

اخذ مرخصی تاکسی با مراجعه به سایت. با  پیگیری مسئولان و افتتاح پورتال جامع شهرداری آستانه علوی دارندگان تاکسی می توانند از این پس با مراجعه به سایت نسبت به اخذ مرخصی اقدام نمایند.

تاریخ انتشار : شنبه، ۸ مهر، ۱۳۹۶

افتتاح پورتال اطلاع رسانی شهرداری آستانه علوی

افتتاح پورتال اطلاع رسانی شهرداری آستانه علوی

به اطلاع همشهریان محترم می رساند پورتال اطلاع رسانی شهرداری آستانه علوی به منظور تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات غیرحضوری افتتاح گردیده است. همچنین در این سامانه می توانید شکایت خود را ثبت و پیگیری نمایید.

تاریخ انتشار : جمعه، ۷ مهر، ۱۳۹۶
Loading ...