شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر آستانه با فرماندار شازند به یکی از دوستانتان دارید :