شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان برگزاری جلسه هماهنگی مراسم رحلت حضرت رسول اکرم (ص)در شهرداری آستانه به یکی از دوستانتان دارید :