شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان مرحله هفتم ضد عفونی شهر آستانه توسط شهرداری انجام شد به یکی از دوستانتان دارید :