شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان مردم شهر آستانه در واکنش به عهد شکنی و خروج امریکا از برجام راهپیمایی کردند به یکی از دوستانتان دارید :