شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان افتتاح پورتال اطلاع رسانی شهرداری آستانه علوی به یکی از دوستانتان دارید :