شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان دیدار شهردار استانه با خانواده شهدا به یکی از دوستانتان دارید :