شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان حضور استاندار مرکزی در اجتماع بزرگ عاشورایان شهر آستانه به یکی از دوستانتان دارید :