شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان برگزاری جشن بزرک دهه کرامت در شهر آستانه به یکی از دوستانتان دارید :