شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان شهردار آستانه با فرمانده نیروی انتظامی شازند دیدار و گفتگوگرد. به یکی از دوستانتان دارید :